Регистрирани емисии: -
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1142
бул. Васил Левски № 47
телефон: +35929215580; +35929215581
факс: +35929818953
емейл: financier@allianz.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 46 хил. лв.
Общо активи 41925 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.11 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.89 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за на г. , публикуван на 30.07.2008 17:59:15