Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София
www.bulland.bg
Регистрирани емисии:

LAND

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
София 1597
бул. Христофор Колумб №43
телефон: +359 2 9651 444
факс:
емейл: info@bulland.bg

Капитал:

15 008 125 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Милена Стоянова Стоянова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 7 хил. лв.
Общо активи: 29 108 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.02 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.04 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Първо тримесечие на 2022г. , публикуван на 27.04.2022 14:02:56