Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София
www.bulland.bg
Регистрирани емисии: - 5BD
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1597
бул. Христофор Колумб №43
телефон: +359 2 9651 444
факс:
емейл: info@bulland.bg

Капитал: 15008125
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Стоянова Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 13 хил. лв.
Нетна печалба 203 хил. лв.
Общо активи 19150 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1 561.54 %
Възвращаемост на активите 1.06 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.22 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 25.04.2019 15:42:15