Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София
www.bulland.bg
Регистрирани емисии: - 5BD
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1597
бул. Христофор Колумб №43
телефон: +359 2 9651 444
факс:
емейл: info@bulland.bg

Капитал: 15008125
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Стоянова Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 426 хил. лв.
Общо активи 21204 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 2.01 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.44 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.07.2018 12:11:45