БГ Агро АД-Варна
www.bgagro.bg
Регистрирани емисии: - AO0
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
Варна - 9000
ул.Генерал Колев 12
телефон: +359 52 601 656
факс: +359 52 601 803
емейл: bgagro@bgagro.bg

Капитал: 40357440
Директор за връзки с инвеститорите:
Теодора Ивова Петкова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 71185 хил. лв.
Нетна печалба 4436 хил. лв.
Общо активи 111079 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 6.23 %
Възвращаемост на активите 3.99 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.55 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 26.11.2018 15:58:30