БГ Агро АД-Варна
www.bgagro.bg
Регистрирани емисии: - AO0
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
Варна - 9000
ул.Генерал Колев 12
телефон: +359 52 601 656
факс: +359 52 601 803
емейл: bgagro@bgagro.bg

Капитал: 40357440
Директор за връзки с инвеститорите:
Соня Агоп Милева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 78422 хил. лв.
Нетна печалба 3815 хил. лв.
Общо активи 101224 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 4.86 %
Възвращаемост на активите 3.77 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.79 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 30.04.2018 23:51:23