БГ Агро АД-Варна
www.bgagro.bg
Регистрирани емисии:

BGAG

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
Варна - 9000
ул.Генерал Колев 12
телефон: +359 52 601 656
факс: +359 52 601 803
емейл: bgagro@bgagro.bg

Капитал:

40 357 440 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Венина Красимирова Костова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 113 512 хил. лв.
Нетна печалба: 8 996 хил. лв.
Общо активи: 165 573 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 7.93 %
Възвращаемост на активите: 5.43 %
Възвращаемост на собствения капитал: 10.93 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 28.02.2023 11:18:04