Агрия Груп Холдинг АД-Варна
www.agriabg.com
Регистрирани емисии: - A72
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
град Варна 9000
град Варна, бул."Княз Борис I" №111, Бизнес Център, ет.9
телефон: +35952554000
факс: +35952511602
емейл: office@agriabg.com

Капитал: 6800000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 563 хил. лв.
Нетна печалба 4733 хил. лв.
Общо активи 116822 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 840.67 %
Възвращаемост на активите 4.05 %
Възвращаемост на собствения капитал 9.52 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 02.04.2018 17:18:41