Агрия Груп Холдинг АД-Варна
www.agriabg.com
Регистрирани емисии: - A72
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
град Варна 9000
град Варна, бул."Княз Борис I" №111, Бизнес Център, ет.9
телефон: +35952554000
факс: +35952511602
емейл: office@agriabg.com

Капитал: 6800000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 78784 хил. лв.
Нетна печалба 487 хил. лв.
Общо активи 352150 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.62 %
Възвращаемост на активите 0.14 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.34 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 23.08.2019 17:38:37