Агрия Груп Холдинг АД-Варна
www.agriabg.com
Регистрирани емисии: - A72
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
град Варна 9000
град Варна, бул."Княз Борис I" №111, Бизнес Център, ет.9
телефон: +35952554000
факс: +35952511602
емейл: office@agriabg.com

Капитал: 6800000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 66892 хил. лв.
Нетна печалба 1591 хил. лв.
Общо активи 293592 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.38 %
Възвращаемост на активите 0.54 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.48 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.08.2018 14:00:56