Агрия Груп Холдинг АД-Варна
www.agriabg.com
Регистрирани емисии: - A72
Сектор по КИД-2008: Професионални дейности и научни изследвания
Клас по КИД-2008: 7022 - Консултантска дейност по стопанско и друго управление
Адрес:

Адрес на управление:
град Варна 9000
град Варна, бул."Княз Борис I" №111, Бизнес Център, ет.9
телефон: +35952554000
факс: +35952511602
емейл: office@agriabg.com

Капитал: 6800000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 107612 хил. лв.
Нетна печалба 4054 хил. лв.
Общо активи 343958 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3.77 %
Възвращаемост на активите 1.18 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.70 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 26.08.2020 14:15:51