Агрия Груп Холдинг АД-Варна
www.agriabg.com
Регистрирани емисии: - A72
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
град Варна 9000
град Варна, бул."Княз Борис I" №111, Бизнес Център, ет.9
телефон: +35952554000
факс: +35952511602
емейл: office@agriabg.com

Капитал: 6800000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 129629 хил. лв.
Нетна печалба 5636 хил. лв.
Общо активи 273409 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 4.35 %
Възвращаемост на активите 2.06 %
Възвращаемост на собствения капитал 5.72 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 28.11.2017 18:29:58