Агрия Груп Холдинг АД-Варна
www.agriabg.com
Регистрирани емисии: - A72
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
град Варна 9000
град Варна, бул."Княз Борис I" №111, Бизнес Център, ет.9
телефон: +35952554000
факс: +35952511602
емейл: office@agriabg.com

Капитал: 6800000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 41746 хил. лв.
Нетна печалба 293 хил. лв.
Общо активи 348575 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.70 %
Възвращаемост на активите 0.08 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.20 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 27.05.2019 13:53:18