Агрия Груп Холдинг АД-Варна
www.agriabg.com
Регистрирани емисии: - A72
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
град Варна 9000
град Варна, бул."Княз Борис I" №111, Бизнес Център, ет.9
телефон: +35952554000
факс: +35952511602
емейл: office@agriabg.com

Капитал: 6800000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 38166 хил. лв.
Нетна печалба 984 хил. лв.
Общо активи 280599 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.58 %
Възвращаемост на активите 0.35 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.92 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.05.2018 16:26:42