Агрия Груп Холдинг АД-Варна
www.agriabg.com
Регистрирани емисии: - A72
Сектор по КИД-2008: Професионални дейности и научни изследвания
Клас по КИД-2008: 7022 - Консултантска дейност по стопанско и друго управление
Адрес:

Адрес на управление:
град Варна 9000
град Варна, бул."Княз Борис I" №111, Бизнес Център, ет.9
телефон: +35952554000
факс: +35952511602
емейл: office@agriabg.com

Капитал: 6800000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 316320 хил. лв.
Нетна печалба 9852 хил. лв.
Общо активи 338552 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 3.11 %
Възвращаемост на активите 2.91 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.74 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 16.06.2020 17:17:55