Агрия Груп Холдинг АД-Варна
www.agriabg.com
Регистрирани емисии: - A72
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
град Варна 9000
град Варна, бул."Княз Борис I" №111, Бизнес Център, ет.9
телефон: +35952554000
факс: +35952511602
емейл: office@agriabg.com

Капитал: 6800000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 144 хил. лв.
Нетна печалба -1065 хил. лв.
Общо активи 119886 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -739.58 %
Възвращаемост на активите -0.89 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.99 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 23.07.2019 13:14:17