Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София
agroenergy-invest.com
Регистрирани емисии: - 6A7
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
бул. Патриарх Евтимий 22, ет.1
телефон: +35928052020
факс: +35928052030
емейл: gergana.liungova@venture-equity-bg.com

Капитал: 27961916
Директор за връзки с инвеститорите:
Наталия Валентинова Денчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1461 хил. лв.
Нетна печалба -464 хил. лв.
Общо активи 58849 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -31.76 %
Възвращаемост на активите -0.79 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.95 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 30.10.2020 11:44:23