Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София
fzz-melinvest.com
Регистрирани емисии: - 6A7
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
ул.Неофит Рилски 61,ет.1
телефон: +35928052020
факс: +35928052030
емейл: sboyanova@melinvest.com

Капитал: 27961916
Директор за връзки с инвеститорите:
Наталия Валентинова Денчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4030 хил. лв.
Нетна печалба 291 хил. лв.
Общо активи 55664 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 7.22 %
Възвращаемост на активите 0.52 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.59 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.01.2018 11:10:41