Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София
fzz-melinvest.com
Регистрирани емисии: - 6A7
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
ул.Неофит Рилски 61,ет.1
телефон: +35928052020
факс: +35928052030
емейл: sboyanova@melinvest.com

Капитал: 27961916
Директор за връзки с инвеститорите:
Наталия Валентинова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3502 хил. лв.
Нетна печалба -133 хил. лв.
Общо активи 55910 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -3.80 %
Възвращаемост на активите -0.24 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.27 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.10.2017 11:52:24