Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София
fzz-melinvest.com
Регистрирани емисии: - 6A7
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
ул.Неофит Рилски 61,ет.1
телефон: +35928052020
факс: +35928052030
емейл: sboyanova@melinvest.com

Капитал: 27961916
Директор за връзки с инвеститорите:
Наталия Валентинова Денчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5713 хил. лв.
Нетна печалба 1724 хил. лв.
Общо активи 57097 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 30.18 %
Възвращаемост на активите 3.02 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.47 %
* Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за 2017г. , публикуван на 29.03.2018 18:05:23