Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София
agroenergy-invest.com
Регистрирани емисии: - AGI
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
бул. Патриарх Евтимий 22, ет.1
телефон: +35928052020
факс: +35928052030
емейл: gergana.liungova@venture-equity-bg.com

Капитал: 27961916
Директор за връзки с инвеститорите:
Наталия Валентинова Денчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2845 хил. лв.
Нетна печалба -467 хил. лв.
Общо активи 58805 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -16.41 %
Възвращаемост на активите -0.79 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.96 %
* Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за 2020г. , публикуван на 31.03.2021 11:52:20