Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София
agroenergy-invest.com
Регистрирани емисии: - 6A7
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
бул. Патриарх Евтимий 22, ет.1
телефон: +35928052020
факс: +35928052030
емейл: gergana.liungova@venture-equity-bg.com

Капитал: 27961916
Директор за връзки с инвеститорите:
Наталия Валентинова Денчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 388 хил. лв.
Нетна печалба -95 хил. лв.
Общо активи 56778 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -24.48 %
Възвращаемост на активите -0.17 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.19 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 27.07.2018 14:13:17