Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София
fzz-melinvest.com
Регистрирани емисии: - 6A7
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
ул.Неофит Рилски 61,ет.1
телефон: +35928052020
факс: +35928052030
емейл: sboyanova@melinvest.com

Капитал: 27961916
Директор за връзки с инвеститорите:
Наталия Валентинова Денчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 346 хил. лв.
Нетна печалба -33 хил. лв.
Общо активи 56909 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -9.54 %
Възвращаемост на активите -0.06 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.07 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 28.04.2018 15:11:22