Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София
agroenergy-invest.com
Регистрирани емисии: - 6A7
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
бул. Патриарх Евтимий 22, ет.1
телефон: +35928052020
факс: +35928052030
емейл: gergana.liungova@venture-equity-bg.com

Капитал: 27961916
Директор за връзки с инвеститорите:
Наталия Валентинова Денчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1434 хил. лв.
Нетна печалба -23 хил. лв.
Общо активи 57771 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -1.60 %
Възвращаемост на активите -0.04 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.04 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.07.2019 18:19:44