Агроенерджи Инвест АДСИЦ-София
agroenergy-invest.com
Регистрирани емисии:

AGI

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
бул. Патриарх Евтимий 22, ет.1
телефон: +35928052020
факс: +35928052030
емейл: gergana.liungova@venture-equity-bg.com

Капитал:

27 961 916 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Наталия Валентинова Денчева

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 112 хил. лв.
Нетна печалба: -111 хил. лв.
Общо активи: 58 873 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -99.11 %
Възвращаемост на активите: -0.19 %
Възвращаемост на собствения капитал: -0.23 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Първо тримесечие на 2021г. , публикуван на 29.04.2021 16:52:37