Софарма имоти АДСИЦ-София
www.sopharma-imoti.com
Регистрирани емисии:

SFI

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
София-1756
ул.Лъчезар Станчев №5, СБТ, сгр.А, ет.20
телефон: +359 02 4250120
факс:
емейл: office@businesstowers.bg

Капитал:

21 951 320 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Иванка Атанасова Панова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 5 361 хил. лв.
Нетна печалба: 3 622 хил. лв.
Общо активи: 89 063 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 67.56 %
Възвращаемост на активите: 4.07 %
Възвращаемост на собствения капитал: 5.05 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2021г. , публикуван на 28.07.2021 15:48:28