Софарма имоти АДСИЦ-София
www.sopharma-imoti.com
Регистрирани емисии: - 6S6
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1756
ул.Лъчезар Станчев №5, СБТ, сгр.А, ет.20
телефон: +359 02 4250120
факс:
емейл: office@businesstowers.bg

Капитал: 20103965
Директор за връзки с инвеститорите:
Иванка Атанасова Панова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 10646 хил. лв.
Нетна печалба 552 хил. лв.
Общо активи 84262 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 5.19 %
Възвращаемост на активите 0.66 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.08 %
* Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за 2017г. , публикуван на 30.03.2018 18:41:16