Софарма имоти АДСИЦ-София
www.sopharma-imoti.com
Регистрирани емисии: - 6S6
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1756
ул. Лъчезар Станчев № 5, сграда А, ет.20
телефон: +35928134663
факс: +35928134332
емейл: vpanova@sopharma.bg

Капитал: 20103965
Директор за връзки с инвеститорите:
Лиляна Веселинова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 8032 хил. лв.
Нетна печалба 4858 хил. лв.
Общо активи 86204 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 60.48 %
Възвращаемост на активите 5.64 %
Възвращаемост на собствения капитал 9.45 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.10.2017 16:19:10