Софарма имоти АДСИЦ-София
www.sopharma-imoti.com
Регистрирани емисии: - 6S6
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1756
ул. Лъчезар Станчев № 5, сграда А, ет.20
телефон: +35928134663
факс: +35928134332
емейл: vpanova@sopharma.bg

Капитал: 19256929
Директор за връзки с инвеститорите:
Лиляна Веселинова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2790 хил. лв.
Нетна печалба 1684 хил. лв.
Общо активи 85107 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 60.36 %
Възвращаемост на активите 1.98 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.61 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Първо тримесечие на 2017г. , публикуван на 02.05.2017 13:45:45