Софарма имоти АДСИЦ-София
www.sopharma-imoti.com
Регистрирани емисии: - 6S6
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1756
ул.Лъчезар Станчев №5, СБТ, сгр.А, ет.20
телефон: +359 02 4250120
факс:
емейл: office@businesstowers.bg

Капитал: 20103965
Директор за връзки с инвеститорите:
Иванка Атанасова Панова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5458 хил. лв.
Нетна печалба 3454 хил. лв.
Общо активи 84424 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 63.28 %
Възвращаемост на активите 4.09 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.34 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.07.2018 15:20:51