Софарма имоти АДСИЦ-София
www.sopharma-imoti.com
Регистрирани емисии: - 6S6 6S6C
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1756
ул. Лъчезар Станчев № 5, сграда А, ет.20
телефон: +35928134663
факс: +35928134332
емейл: vpanova@sopharma.bg

Капитал: 19256929
Директор за връзки с инвеститорите:
Лиляна Веселинова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5364 хил. лв.
Нетна печалба 3217 хил. лв.
Общо активи 84860 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 59.97 %
Възвращаемост на активите 3.79 %
Възвращаемост на собствения капитал 6.68 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 31.07.2017 14:44:12