Софарма имоти АДСИЦ-София
www.sopharma-imoti.com
Регистрирани емисии: - 6S6
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1756
ул.Лъчезар Станчев №5, СБТ, сгр.А, ет.20
телефон: +359 02 4250120
факс:
емейл: office@businesstowers.bg

Капитал: 20953944
Директор за връзки с инвеститорите:
Иванка Атанасова Панова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2717 хил. лв.
Нетна печалба 1757 хил. лв.
Общо активи 84803 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 64.67 %
Възвращаемост на активите 2.07 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.96 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 25.04.2019 17:15:12