Бианор Холдинг АД-София
www.bianor-holding.bg
Регистрирани емисии: - 5BI
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1505
ул. Черковна № 78
телефон: +359 2 460 4200
факс: +359 2 955 5686
емейл: investor@bianor.bg

Капитал: 675222
Директор за връзки с инвеститорите:
Павлина Стойчева Стоева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 168 хил. лв.
Нетна печалба -238 хил. лв.
Общо активи 4614 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -141.67 %
Възвращаемост на активите -5.16 %
Възвращаемост на собствения капитал -5.40 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 30.03.2018 17:08:51