Люк АДСИЦ-София
Регистрирани емисии: - 5L2
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
1360
бул. Сливница 444
телефон: +35929842268
факс:
емейл: v.damaskinov@motopfohe.bg

Капитал: 1500000
Директор за връзки с инвеститорите:
Христо Тодоров Ламбев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 956 хил. лв.
Нетна печалба 919 хил. лв.
Общо активи 10859 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 96.13 %
Възвращаемост на активите 8.46 %
Възвращаемост на собствения капитал -13.66 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.01.2019 13:39:38