Люк АДСИЦ-София
Регистрирани емисии: - 5L2
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
1360
бул. Сливница 444
телефон: +35929842268
факс:
емейл: v.damaskinov@motopfohe.bg

Капитал: 1500000
Директор за връзки с инвеститорите:
Христо Тодоров Ламбев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -2 хил. лв.
Общо активи 10878 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -0.02 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.03 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 18.07.2018 16:12:02