Люк АДСИЦ-София
Регистрирани емисии: - 5L2
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
1360
бул. Сливница 444
телефон: +35929842268
факс:
емейл: v.damaskinov@motopfohe.bg

Капитал: 1500000
Директор за връзки с инвеститорите:
Христо Тодоров Ламбев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 7049 хил. лв.
Нетна печалба -18689 хил. лв.
Общо активи 21026 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -265.13 %
Възвращаемост на активите -88.89 %
Възвращаемост на собствения капитал 89.39 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 31.01.2018 15:43:43