Люк АДСИЦ-София
Регистрирани емисии: - 5L2
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
Адрес:

Адрес на управление:
1360
бул. Сливница 444
телефон: +35929842268
факс:
емейл: v.damaskinov@motopfohe.bg

Капитал: 1500000
Директор за връзки с инвеститорите:
Габриела Стоянова Кирова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 28 хил. лв.
Нетна печалба 14 хил. лв.
Общо активи 10887 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 50.00 %
Възвращаемост на активите 0.13 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.21 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Четвърто тримесечие на 2019г. , публикуван на 23.01.2020 15:55:00