Люк АДСИЦ-София
Регистрирани емисии: - 5L2
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
1360
бул. Сливница 444
телефон: +35929842268
факс:
емейл: v.damaskinov@motopfohe.bg

Капитал: 1500000
Директор за връзки с инвеститорите:
Христо Тодоров Ламбев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 19688 хил. лв.
Нетна печалба -5429 хил. лв.
Общо активи 10878 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -27.58 %
Възвращаемост на активите -49.91 %
Възвращаемост на собствения капитал 70.99 %
* Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за 2017г. , публикуван на 30.03.2018 18:16:25