ЧЕЗ Електро България АД-София
Регистрирани емисии: - 1CZ
Код по КИД: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
район Младост бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център
телефон: +35928958389
факс:
емейл:

Капитал: 50000
Директор за връзки с инвеститорите:
Радослав Петров Димитров
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 531750 хил. лв.
Нетна печалба 9872 хил. лв.
Общо активи 321419 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.86 %
Възвращаемост на активите 3.07 %
Възвращаемост на собствения капитал 7.40 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.01.2019 13:58:57