ЧЕЗ Електро България АД-София
Регистрирани емисии:

CEZE

Сектор по КИД-2008:

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива

Клас по КИД-2008:

3514 - Търговия с електрическа енергия

Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
район Младост бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център
телефон: +35928958389
факс:
емейл:

Капитал:

50 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Радослав Петров Димитров

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 562 326 хил. лв.
Нетна печалба: 11 020 хил. лв.
Общо активи: 255 082 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 1.96 %
Възвращаемост на активите: 4.32 %
Възвращаемост на собствения капитал: 7.17 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 29.10.2021 10:35:24