ЧЕЗ Електро България АД-София
Регистрирани емисии: - 1CZ
Код по КИД: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
район Младост бул. „Цариградско шосе“ № 159, БенчМарк Бизнес Център
телефон: +35928958389
факс:
емейл:

Капитал: 50000
Директор за връзки с инвеститорите:
Радослав Петров Димитров
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 266160 хил. лв.
Нетна печалба 4603 хил. лв.
Общо активи 270297 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.73 %
Възвращаемост на активите 1.70 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.56 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.07.2018 15:46:24