Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София
expro.bg
Регистрирани емисии: - 5EX
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1303
район Възраждане, бул. "Тодор Александров" 109-115
телефон: +359885109307
факс:
емейл: altanova@expro.bg

Капитал: 9452340
Директор за връзки с инвеститорите:
Петя Детелинова Рогозянска
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -201 хил. лв.
Общо активи 20857 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -0.96 %
Възвращаемост на собствения капитал -2.29 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 25.10.2018 09:53:38