Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София
expro.bg
Регистрирани емисии: - 5EX
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1303
район Възраждане, бул. "Тодор Александров" 109-115
телефон: +359885109307
факс:
емейл: altanova@expro.bg

Капитал: 9452340
Директор за връзки с инвеститорите:
Петя Детелинова Рогозянска
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 267 хил. лв.
Нетна печалба 2637 хил. лв.
Общо активи 23717 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 987.64 %
Възвращаемост на активите 11.12 %
Възвращаемост на собствения капитал 22.69 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.01.2019 17:45:44