Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София
expro.bg
Регистрирани емисии: - 5EX
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1303
район Възраждане, бул. "Тодор Александров" 109-115
телефон: +359885109307
факс:
емейл: altanova@expro.bg

Капитал: 9452340
Директор за връзки с инвеститорите:
Петя Детелинова Рогозянска
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 1201 хил. лв.
Общо активи 9062 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 13.25 %
Възвращаемост на собствения капитал 13.37 %
* Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за 2017г. , публикуван на 02.04.2018 19:39:10