Делта кредит АДСИЦ-София
Регистрирани емисии: - 0DC1 6AC
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. Христофор Колумб 43
телефон: +35924210125
факс:
емейл:

Капитал: 1300000
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Стоянова Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -46 хил. лв.
Общо активи 5419 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -0.85 %
Възвращаемост на собствения капитал -2.13 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.04.2018 18:46:28