Еврохолд България АД-София
www.eurohold.bg
Регистрирани емисии: - 4EH
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. Христофор Колумб 43
телефон: +359 2 9651 651
факс: +359 2 9651 652
емейл: office@eurohold.bg

Капитал: 197525600
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Стоянова Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 551 хил. лв.
Нетна печалба -11049 хил. лв.
Общо активи 593460 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -2 005.26 %
Възвращаемост на активите -1.86 %
Възвращаемост на собствения капитал -3.41 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.10.2019 19:50:41