Еврохолд България АД-София
www.eurohold.bg
Регистрирани емисии: - 4EH
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. Христофор Колумб 43
телефон: +359 2 9651 651
факс: +359 2 9651 652
емейл: office@eurohold.bg

Капитал: 197525600
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Стоянова Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1190200 хил. лв.
Нетна печалба 18174 хил. лв.
Общо активи 1326414 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.53 %
Възвращаемост на активите 1.37 %
Възвращаемост на собствения капитал 10.64 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 18.04.2018 20:44:37