Еврохолд България АД-София
www.eurohold.bg
Регистрирани емисии: - 4EH
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. Христофор Колумб 43
телефон: +359 2 9651 651
факс: +359 2 9651 652
емейл: office@eurohold.bg

Капитал: 197525600
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Стоянова Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1547953 хил. лв.
Нетна печалба -2885 хил. лв.
Общо активи 1509810 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -0.19 %
Възвращаемост на активите -0.19 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.83 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 16.07.2020 15:45:07