Еврохолд България АД-София
www.eurohold.bg
Регистрирани емисии:

EUBB EUBG

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. Христофор Колумб 43
телефон: +359 2 9651 651
факс: +359 2 9651 652
емейл: office@eurohold.bg

Капитал:

260 500 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Милена Стоянова Стоянова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 456 хил. лв.
Нетна печалба: -20 657 хил. лв.
Общо активи: 789 443 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -4 530.04 %
Възвращаемост на активите: -2.62 %
Възвращаемост на собствения капитал: -4.69 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2021г. , публикуван на 01.11.2021 10:51:56