Еврохолд България АД-София
www.eurohold.bg
Регистрирани емисии: - 4EH
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. Христофор Колумб 43
телефон: +359 2 9651 651
факс: +359 2 9651 652
емейл: office@eurohold.bg

Капитал: 197525600
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Стоянова Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 841116 хил. лв.
Нетна печалба 200 хил. лв.
Общо активи 1353626 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.02 %
Възвращаемост на активите 0.01 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.13 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 23.11.2018 18:00:55