Еврохолд България АД-София
www.eurohold.bg
Регистрирани емисии: - 4EH
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. Христофор Колумб 43
телефон: +359 2 9651 651
факс: +359 2 9651 652
емейл: office@eurohold.bg

Капитал: 161345000
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 622679 хил. лв.
Нетна печалба 2011 хил. лв.
Общо активи 1259250 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.32 %
Възвращаемост на активите 0.16 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.98 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 31.07.2017 18:17:05