Еврохолд България АД-София
www.eurohold.bg
Регистрирани емисии:

EUB1 EUBG

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. Христофор Колумб 43
телефон: +359 2 9651 651
факс: +359 2 9651 652
емейл: office@eurohold.bg

Капитал:

197 525 600 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Милена Стоянова Стоянова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 408 041 хил. лв.
Нетна печалба: 403 хил. лв.
Общо активи: 1 678 525 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.10 %
Възвращаемост на активите: 0.02 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.39 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2021г. , публикуван на 28.05.2021 16:48:06