Еврохолд България АД-София
www.eurohold.bg
Регистрирани емисии: - EUBG
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. Христофор Колумб 43
телефон: +359 2 9651 651
факс: +359 2 9651 652
емейл: office@eurohold.bg

Капитал: 197525600
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Стоянова Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 846 хил. лв.
Нетна печалба -16731 хил. лв.
Общо активи 633741 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -1 977.66 %
Възвращаемост на активите -2.64 %
Възвращаемост на собствения капитал -5.51 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2020г. , публикуван на 29.01.2021 18:16:55