Регистрирани емисии: -
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6491 - Финансов лизинг
Адрес:

Адрес на управление:
София 1510
ул.Резбарска 5
телефон: +9487012
факс:
емейл:

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3942 хил. лв.
Нетна печалба 623 хил. лв.
Общо активи 80414 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 15.80 %
Възвращаемост на активите 0.77 %
Възвращаемост на собствения капитал 4.46 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2013г. , публикуван на 17.07.2013 17:14:42