Би Джи Ай Груп АД-София
Регистрирани емисии: - BOH BOHB
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул.Добруджа 6, ет.3
телефон: + 359 2 921 05 10
факс: + 359 2 921 05 21
емейл: mkoleva@intercapital.bg

Капитал: 6665000
Директор за връзки с инвеститорите:
Надежда Александрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 16 хил. лв.
Нетна печалба 15 хил. лв.
Общо активи 12278 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 93.75 %
Възвращаемост на активите 0.12 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.21 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.10.2017 17:18:03