Астерион България АД-София
Регистрирани емисии:

8AVA

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София
бул. Христофор Колумб №43
телефон: +359 2 462 11 89
факс:
емейл: finance@asterion.bg

Капитал:

3 800 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 0 хил. лв.
Нетна печалба: 1 366 хил. лв.
Общо активи: 42 494 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 3.21 %
Възвращаемост на собствения капитал: 8.87 %

* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2020г. , публикуван на 18.11.2021 17:41:34