Астерион България АД-София
Регистрирани емисии: - 8AVA
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1797
бул. Г.М. Димитров №16
телефон: +359 2 9651651
факс:
емейл: office@eurohold.bg

Капитал: 5049999.975
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 45 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 33536 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 30.03.2018 16:47:00