Астерион България АД-София
Регистрирани емисии: - 8AVA
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София 1797
бул. Г.М. Димитров №16
телефон: +359 2 9651651
факс:
емейл: office@eurohold.bg

Капитал: 4100000.025
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 1541 хил. лв.
Общо активи 43309 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 3.56 %
Възвращаемост на собствения капитал 9.89 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2020г. , публикуван на 01.03.2021 19:01:39