Астерион България АД-София
Регистрирани емисии:

8AVA

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6420 - Дейност на холдингови дружества

Адрес:

Адрес на управление:
София
бул. Христофор Колумб №43
телефон: +359 2 462 11 89
факс:
емейл: finance@asterion.bg

Капитал:

3 500 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 32 323 хил. лв.
Нетна печалба: 10 019 хил. лв.
Общо активи: 125 733 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 31.00 %
Възвращаемост на активите: 7.97 %
Възвращаемост на собствения капитал: 32.24 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2022г. , публикуван на 01.03.2023 20:25:24