Сити Пропъртис АДСИЦ-София
www.citypropertiesreit.com
Регистрирани емисии: - 4OY
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1164
бул Джеймс Баучер 23
телефон: +35924224981
факс: +35924224981
емейл: kalkanova@citypropertiesreit.com

Капитал: 1300000
Директор за връзки с инвеститорите:
Екатерина Петрова Ганчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 22 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 529 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за 2018г. , публикуван на 04.04.2019 11:30:06