Сити Пропъртис АДСИЦ-София
www.citypropertiesreit.com
Регистрирани емисии: - 4OY
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1164
бул Джеймс Баучер 23
телефон: +35924224981
факс: +35924224981
емейл: kalkanova@citypropertiesreit.com

Капитал: 1300000
Директор за връзки с инвеститорите:
Екатерина Петрова Ганчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби хил. лв.
Нетна печалба хил. лв.
Общо активи хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Шестмесечен отчет на емитент на облигации по чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем за на г. , публикуван на 21.05.2018 17:19:53