Сити Пропъртис АДСИЦ-София
Регистрирани емисии: - 4OY
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
Адрес:

Адрес на управление:
София-1164
бул.Джеймс Баучер 23
телефон: +35924224947
факс:
емейл: b.todorov@lakart.net

Капитал: 1300000
Директор за връзки с инвеститорите:
Екатерина Петрова Ганчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 9 хил. лв.
Нетна печалба -4 хил. лв.
Общо активи 476 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -44.44 %
Възвращаемост на активите -0.84 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.88 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Първо тримесечие на 2020г. , публикуван на 27.10.2020 14:57:46