Елана Агрокредит АД-София
agrocredit.elana.net
Регистрирани емисии:

0EA2 EAC

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6491 - Финансов лизинг

Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул. Кузман Шапкарев № 4
телефон: +359 2 4464091
факс:
емейл: agrocredit@elana.net

Капитал:

36 629 925 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Петър Иванов Иванов

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 2 396 хил. лв.
Нетна печалба: 1 437 хил. лв.
Общо активи: 55 056 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 59.97 %
Възвращаемост на активите: 2.61 %
Възвращаемост на собствения капитал: 3.47 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2022г. , публикуван на 26.07.2022 11:38:39