ДИТ Пропърти АДСИЦ-София /в ликвидация/
www.ditproperty.com
Регистрирани емисии: -
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
ул. Триадица № 3
телефон: +35929831577
факс: +35929831577
емейл: office@ditproperty.com

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби хил. лв.
Нетна печалба хил. лв.
Общо активи хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Годишен финансов отчет на дружество в производство по ликвидация или несъстоятелност за на 2017г. , публикуван на 30.03.2018 12:26:08