Балкан проджекти мениджмънт АД-София
bpm-corp.com
Регистрирани емисии: -
Сектор по КИД-2008: Преработваща промишленост
Клас по КИД-2008: 1910 - Производство на кокс и продукти на коксуването
Адрес:

Адрес на управление:
Софифя 1612
жк. Красно село бл.194 вх.А
телефон: +359 2 8160071;+359 2 8160074
факс: +359 2 8160089
емейл: n.slavkova@bpm-corp.com

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Невена Стоянова Славкова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2815 хил. лв.
Нетна печалба -731 хил. лв.
Общо активи 6288 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -25.97 %
Възвращаемост на активите -11.63 %
Възвращаемост на собствения капитал -465.61 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2009г. , публикуван на 29.10.2009 09:47:19