СЛС Имоти АДСИЦ-София
www.slsimoti.bg
Регистрирани емисии: - ERQ
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
1592
бул. "Христофор Колумб" 43
телефон: +359899995328
факс:
емейл: ir@profonika.com

Капитал: 2000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Михаил Найденов Найденов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 179 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 25.04.2019 15:10:49