СЛС Имоти АДСИЦ-София
www.slsimoti.bg
Регистрирани емисии: - ERQ
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
Адрес:

Адрес на управление:
1592
бул. "Христофор Колумб" 43
телефон: +359899995328
факс:
емейл: ir@profonika.com

Капитал: 2000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Ивайло Стоименов Стоев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -13 хил. лв.
Общо активи 172 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -7.56 %
Възвращаемост на собствения капитал -7.60 %
* Годишен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за 2019г. , публикуван на 31.07.2020 20:04:33