СЛС Имоти АДСИЦ-София
www.expat.bg
Регистрирани емисии: - ERQ
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1592
бул. Христофор Колумб №43
телефон: +35929651174
факс:
емейл: ir@profonika.com

Капитал: 2000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Михаил Найденов Найденов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -6 хил. лв.
Общо активи 1031 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -0.58 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.58 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 28.04.2018 08:56:41