Алу-Пласт ЕАД-София
www.aluplast.bg
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
СОФИЯ 1233
БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ 131
телефон: +35929946280
факс: +35929946480
емейл: info@aluplast.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2187 хил. лв.
Нетна печалба 65 хил. лв.
Общо активи 12406 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.97 %
Възвращаемост на активите 0.52 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.23 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за на г. , публикуван на 31.07.2009 08:51:35