Елана Финансов Холдинг АД-София
Регистрирани емисии: - 229F
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул Кузман Шапкарев 4
телефон: +359 2 8100000
факс:
емейл:

Капитал: 2000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 724 хил. лв.
Нетна печалба 181 хил. лв.
Общо активи 12932 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 25.00 %
Възвращаемост на активите 1.40 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.58 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2020г. , публикуван на 21.01.2021 13:45:04