www.europaline.eu
Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Професионални дейности и научни изследвания

Клас по КИД-2008:

7022 - Консултантска дейност по стопанско и друго управление

Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
бул. Г.С.Раковски 99, ет. 9, офис 4
телефон: +359-2-9266713
факс: +359-2-9804412
емейл: info@europaline.eu

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Георги Станев Ванев

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 5 хил. лв.
Нетна печалба: -2 хил. лв.
Общо активи: 6 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -40.00 %
Възвращаемост на активите: -33.33 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.26 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2012г. , публикуван на 17.07.2012 12:54:07