Европа Лайн груп АД-София
www.europaline.eu
Регистрирани емисии: -
Сектор по КИД-2008: Професионални дейности и научни изследвания
Клас по КИД-2008: 7022 - Консултантска дейност по стопанско и друго управление
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
бул. Г.С.Раковски 99, ет. 9, офис 4
телефон: +359-2-9266713
факс: +359-2-9804412
емейл: info@europaline.eu

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Георги Станев Ванев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 5 хил. лв.
Нетна печалба -2 хил. лв.
Общо активи 6 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -40.00 %
Възвращаемост на активите -33.33 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.26 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2012г. , публикуван на 17.07.2012 12:54:07