Зърнени Храни България АД-София
www.zarnenihrani.com
Регистрирани емисии: - T43
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул. Стефан Караджа 2
телефон: +35951845009
факс: +35951845051
емейл: office@zarnenihrani.com

Капитал: 195660287
Директор за връзки с инвеститорите:
Снежина Веселинова Минчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 45694 хил. лв.
Нетна печалба 148 хил. лв.
Общо активи 441629 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.32 %
Възвращаемост на активите 0.03 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.06 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.08.2018 15:22:03