Зърнени Храни България АД-София
www.zarnenihrani.com
Регистрирани емисии: - T43
Сектор по КИД-2008: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Клас по КИД-2008: 4621 - Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул. Стефан Караджа 2
телефон: +35951845009
факс: +35951845051
емейл: office@zarnenihrani.com

Капитал: 195660287
Директор за връзки с инвеститорите:
Снежина Веселинова Минчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 79750 хил. лв.
Нетна печалба 4557 хил. лв.
Общо активи 395090 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 5.71 %
Възвращаемост на активите 1.15 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.84 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 31.07.2020 21:02:35