Зърнени Храни България АД-София
www.zarnenihrani.com
Регистрирани емисии: - T43
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул. Стефан Караджа 2
телефон: +35951845009
факс: +35951845051
емейл: office@zarnenihrani.com

Капитал: 195660287
Директор за връзки с инвеститорите:
Снежина Веселинова Минчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1190 хил. лв.
Нетна печалба 4522 хил. лв.
Общо активи 315919 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 380.00 %
Възвращаемост на активите 1.43 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.66 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 02.04.2018 19:34:54