Зърнени Храни България АД-София
www.zarnenihrani.com
Регистрирани емисии: - T43
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
София 1000
ул. Стефан Караджа 2
телефон: +35951845009
факс: +35951845051
емейл: office@zarnenihrani.com

Капитал: 195660287
Директор за връзки с инвеститорите:
Снежина Веселинова Минчева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 89573 хил. лв.
Нетна печалба 1654 хил. лв.
Общо активи 398821 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.85 %
Възвращаемост на активите 0.41 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.68 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 05.03.2019 13:45:43