www.advprodigy.com
Регистрирани емисии: -
Сектор по КИД-2008: Професионални дейности и научни изследвания
Клас по КИД-2008: 7311 - Дейност на рекламни агенции
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1407
район Лозенец, бул. Джеймс Баучер 103, ет.1
телефон: +359 2 962 14 84
факс: +359 2 962 44 74
емейл: ir@advprodigy.com

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 261 хил. лв.
Нетна печалба -53 хил. лв.
Общо активи 3288 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -20.31 %
Възвращаемост на активите -1.61 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.75 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2010г. , публикуван на 17.11.2010 11:08:15