Они Холдингс АД-София
Регистрирани емисии: - 2O4
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
София 1407
район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” 103, ет.1
телефон: +359 2 962 14 84
факс:
емейл:

Капитал: 250000
Директор за връзки с инвеститорите:
Сергей Методиев Стоименов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -5 хил. лв.
Общо активи 0 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 16.13 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2016г. , публикуван на 30.03.2017 16:13:56