Агроенерджи АДСИЦ-София
Регистрирани емисии: - AS5
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
"Патриарх Евтимий" №22
телефон: +35929870520
факс:
емейл:

Капитал: 18500000
Директор за връзки с инвеститорите:
Ася Николова Петрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 102 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 24118 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2020г. , публикуван на 17.07.2020 13:05:22