Агроенерджи АДСИЦ-София
Регистрирани емисии: - AS5
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
"Патриарх Евтимий" №22
телефон: +35929870520
факс:
емейл:

Капитал: 18500000
Директор за връзки с инвеститорите:
Ася Николова Петрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 39 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 24225 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 28.01.2019 15:14:09