Агроенерджи АДСИЦ-София
Регистрирани емисии:

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6430 - Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти

Адрес:

Адрес на управление:
София-1000
"Патриарх Евтимий" №22
телефон: +35929870520
факс:
емейл:

Капитал:

лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Ася Николова Петрова

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 78 хил. лв.
Нетна печалба: 0 хил. лв.
Общо активи: 23 952 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 0.00 %
Възвращаемост на активите: 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал: 0.00 %

* Тримесечен отчет на дружество със специална инвестиционна цел за Второ тримесечие на 2021г. , публикуван на 30.07.2021 13:25:03