Сирма Груп Холдинг АД-София
www.sirma.com
Регистрирани емисии: - SKK
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
бул. Цариградско шосе №135
телефон: +35929768310
факс: +35929743988
емейл: ir@sirma.com

Капитал: 59360518
Директор за връзки с инвеститорите:
Станислав Борисов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 3341 хил. лв.
Нетна печалба 1396 хил. лв.
Общо активи 76722 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 41.78 %
Възвращаемост на активите 1.82 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.04 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.10.2017 18:12:00