Сирма Груп Холдинг АД-София
www.sirma.com
Регистрирани емисии: - SKK
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
бул. Цариградско шосе №135
телефон: +35929768310
факс: +35929743988
емейл: ir@sirma.com

Капитал: 59360518
Директор за връзки с инвеститорите:
Станислав Борисов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 21912 хил. лв.
Нетна печалба 184 хил. лв.
Общо активи 121626 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.84 %
Възвращаемост на активите 0.15 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.23 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 29.08.2017 17:07:03