Сирма Груп Холдинг АД-София
www.sirma.com
Регистрирани емисии: - SKK
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
бул. Цариградско шосе №135
телефон: +35929768310
факс: +35929743988
емейл: ir@sirma.com

Капитал: 59360518
Директор за връзки с инвеститорите:
Станислав Борисов Танушев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 28371 хил. лв.
Нетна печалба 2764 хил. лв.
Общо активи 140489 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 9.74 %
Възвращаемост на активите 1.97 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.26 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.08.2018 21:29:45