Сирма Груп Холдинг АД-София
www.sirma.com
Регистрирани емисии: - SKK
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
бул. Цариградско шосе №135
телефон: +35929768310
факс: +35929743988
емейл: ir@sirma.com

Капитал: 59360518
Директор за връзки с инвеститорите:
Станислав Борисов Танушев
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 447 хил. лв.
Нетна печалба -201 хил. лв.
Общо активи 93719 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -44.97 %
Възвращаемост на активите -0.21 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.28 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 01.05.2019 02:05:59