ВЕИ проджект АД-Цапарево
Регистрирани емисии: - VP9A
Код по КИД: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Адрес:

Адрес на управление:
с. Цапарево - 2834
с. Цапарево
телефон: +35929210510
факс:
емейл:

Капитал: 1000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 14 хил. лв.
Нетна печалба 32 хил. лв.
Общо активи 2982 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 228.57 %
Възвращаемост на активите 1.07 %
Възвращаемост на собствения капитал 12.70 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 30.10.2017 17:55:50