ВЕИ проджект АД-Цапарево
Регистрирани емисии: - VP9A
Код по КИД: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Адрес:

Адрес на управление:
с. Цапарево - 2834
с. Цапарево
телефон: +35929210510
факс:
емейл:

Капитал: 1000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2 хил. лв.
Нетна печалба 21 хил. лв.
Общо активи 2917 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1 050.00 %
Възвращаемост на активите 0.72 %
Възвращаемост на собствения капитал 8.71 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2017г. , публикуван на 28.04.2017 16:36:36