ВЕИ проджект АД-Цапарево
Регистрирани емисии: - VP9A
Код по КИД: Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива
Адрес:

Адрес на управление:
с. Цапарево - 2834
с. Цапарево
телефон: +35929210510
факс:
емейл:

Капитал: 1000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 6 хил. лв.
Нетна печалба 3 хил. лв.
Общо активи 3087 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 50.00 %
Възвращаемост на активите 0.10 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.29 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.07.2018 11:27:02