Кепитъл Консепт Лимитед АД-София
www.ccl-bg.com
Регистрирани емисии: - WCO
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
Бул."Цариградско шосе" 115 Г, бизнес сграда Мегапарк, ет.5, офис Б
телефон: +359 2 4053500
факс: +359 2 4053501
емейл: info@ccl-bg.com

Капитал: 2151467000
Директор за връзки с инвеститорите:
Александър Методиев Петков
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1567 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 2172792 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2019г. , публикуван на 29.11.2019 12:09:54