Кепитъл Консепт Лимитед АД-София
www.ccl-bg.com
Регистрирани емисии: - WCO
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1784
Бул."Цариградско шосе" 115 Г, бизнес сграда Мегапарк, ет.5, офис Б
телефон: +359 2 4053500
факс: +359 2 4053501
емейл: info@ccl-bg.com

Капитал: 2151467000
Директор за връзки с инвеститорите:
Александър Методиев Петков
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1949 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 2099371 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 31.07.2020 14:59:37