Интерскай АД-Лесново
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
с.Лесново
летище Лесново
телефон: +359 071552310
факс: +359 071552311
емейл: intersky@аbv.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Мариела Милкова Цанкова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 413 хил. лв.
Нетна печалба 2 хил. лв.
Общо активи 22337 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.48 %
Възвращаемост на активите 0.01 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.01 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.07.2018 16:30:21