Интерскай АД-Лесново
Регистрирани емисии: - N0K
Код по КИД: Транспорт, складиране и пощи
Адрес:

Адрес на управление:
с.Лесново
летище Лесново
телефон: +359 071552310
факс: +359 071552311
емейл: intersky@аbv.bg

Капитал: 11370000
Директор за връзки с инвеститорите:
Мариела Милкова Цанкова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 126 хил. лв.
Нетна печалба -41 хил. лв.
Общо активи 22278 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -32.54 %
Възвращаемост на активите -0.18 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.20 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.04.2018 10:13:04