Грийнхаус Пропъртис АД-София
Регистрирани емисии: - GH0A
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
София-1592
бул. Христофор Колумб 43
телефон: +369029651554
факс:
емейл:

Капитал: 6300000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1516 хил. лв.
Нетна печалба 0 хил. лв.
Общо активи 8362 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 0.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.00 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.04.2019 20:22:11