Соларпро холдинг АД-София
Регистрирани емисии: - 0S8
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
гр. София 1504
гр. София 1504, р-н Средец, ул. Кракра 18, ет. 2
телефон: +35929882413
факс:
емейл:

Капитал: 46763461
Директор за връзки с инвеститорите:
Даниела Илчева Пеева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1912 хил. лв.
Нетна печалба 1856 хил. лв.
Общо активи 98140 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 97.07 %
Възвращаемост на активите 1.89 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.35 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 01.03.2018 19:44:38