Соларпро холдинг АД-София
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
София 1766
район Витоша, ж.к. София Парк, Търговска зона, бл. 16Д
телефон: +35929882413
факс:
емейл:

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Даниела Илчева Пеева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4408 хил. лв.
Нетна печалба -1141 хил. лв.
Общо активи 1180 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -25.88 %
Възвращаемост на активите -96.69 %
Възвращаемост на собствения капитал -2.15 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.05.2018 16:36:08