Алтерко АД-София
Регистрирани емисии: - A4L
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1407
р-н Лозенец, бул. Черни връх 103
телефон: +35929571247
факс:
емейл: investors@allterco.com

Капитал: 15000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Деница Валериева Стефанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 399 хил. лв.
Нетна печалба 713 хил. лв.
Общо активи 22339 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 178.70 %
Възвращаемост на активите 3.19 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.93 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 27.03.2019 18:00:04