Алтерко АД-София
Регистрирани емисии: - A4L
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
1404
бул. България 109, ет. 8
телефон: +35929571247
факс:
емейл: investors@allterco.com

Капитал: 15000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Деница Валериева Стефанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 740 хил. лв.
Нетна печалба 549 хил. лв.
Общо активи 22349 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 74.19 %
Възвращаемост на активите 2.46 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.15 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 30.03.2018 15:55:01