Алтерко АД-София
Регистрирани емисии: - A4L
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
1404
бул. България 109, ет. 8
телефон: +35929571247
факс:
емейл: investors@allterco.com

Капитал: 15000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Деница Валериева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 17496 хил. лв.
Нетна печалба 148 хил. лв.
Общо активи 32426 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.85 %
Възвращаемост на активите 0.46 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.62 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 28.08.2017 18:57:45