Алтерко АД-София
Регистрирани емисии: - A4L
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
1404
бул. България 109, ет. 8
телефон: +35929571247
факс:
емейл: investors@allterco.com

Капитал: 15000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Деница Валериева Стефанова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 29430 хил. лв.
Нетна печалба 542 хил. лв.
Общо активи 41564 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 1.84 %
Възвращаемост на активите 1.30 %
Възвращаемост на собствения капитал 2.04 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 23.11.2018 17:39:54