НУРТС България ЕАД-София
www.nurts.bg
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1164
бул. П.Яворов 2
телефон: +359 2 806 9300
факс:
емейл: office@nurts.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Богдан Илчев Богданов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 70912 хил. лв.
Нетна печалба 41343 хил. лв.
Общо активи 119634 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 58.30 %
Възвращаемост на активите 34.56 %
Възвращаемост на собствения капитал 38.99 %
* Годишен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 12.04.2018 14:44:37