НУРТС България ЕАД-София
www.nurts.bg
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1164
бул. П.Яворов 2
телефон: +359 2 806 9300
факс:
емейл: office@nurts.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Богдан Илчев Богданов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 10983 хил. лв.
Нетна печалба 1507 хил. лв.
Общо активи 120864 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 13.72 %
Възвращаемост на активите 1.25 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.40 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.05.2018 15:29:12