НУРТС България ЕАД-София
www.nurts.bg
Регистрирани емисии: -
Код по КИД:
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1164
бул. П.Яворов 2
телефон: +359 2 806 9300
факс:
емейл: office@nurts.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Атанас Стойчев Велков
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 22452 хил. лв.
Нетна печалба 3572 хил. лв.
Общо активи 125027 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 15.91 %
Възвращаемост на активите 2.86 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.26 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.08.2018 09:59:22