НУРТС България ЕАД-София
www.nurts.bg
Регистрирани емисии: -
Код по КИД: Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1164
бул. П.Яворов 2
телефон: +359 2 806 9300
факс:
емейл: office@nurts.bg

Капитал:
Директор за връзки с инвеститорите:
Атанас Стойчев Велков
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 31713 хил. лв.
Нетна печалба 4556 хил. лв.
Общо активи 125787 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 14.37 %
Възвращаемост на активите 3.62 %
Възвращаемост на собствения капитал 4.12 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 29.11.2018 15:01:06