Синтетика АД-София
www.synthetica.bg
Регистрирани емисии: - 0SYA EHN
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София 1407
бул. Н.Й.Вапцаров №47
телефон: +359 2 965 15 92
факс: +359 2 489 54 93
емейл: office@synthetica.bg

Капитал: 3000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Стоянова Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 11 хил. лв.
Нетна печалба -651 хил. лв.
Общо активи 66114 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -5 918.18 %
Възвращаемост на активите -0.98 %
Възвращаемост на собствения капитал -4.02 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2019г. , публикуван на 28.05.2020 16:13:05