Синтетика АД-София
www.synthetica.bg
Регистрирани емисии: - 0SYA SYN
Сектор по КИД-2008: Финансови и застрахователни дейности
Клас по КИД-2008: 6420 - Дейност на холдингови дружества
Адрес:

Адрес на управление:
София 1407
бул. Н.Й.Вапцаров №47
телефон: +359 2 965 15 92
факс: +359 2 489 54 93
емейл: office@synthetica.bg

Капитал: 3000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Стоянова Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -1287 хил. лв.
Общо активи 64252 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -2.00 %
Възвращаемост на собствения капитал -8.67 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2020г. , публикуван на 31.03.2021 12:00:20