Синтетика АД-София
www.synthetica.bg
Регистрирани емисии: - 0SYA EHN
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1407
бул. Н.Й.Вапцаров №47
телефон: +359 2 965 15 92
факс: +359 2 489 54 93
емейл: office@synthetica.bg

Капитал: 3000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Стоянова Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 32 хил. лв.
Нетна печалба 3825 хил. лв.
Общо активи 23655 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 11 953.13 %
Възвращаемост на активите 16.17 %
Възвращаемост на собствения капитал 22.72 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 30.03.2018 19:49:04