Синтетика АД-София
www.synthetica.bg
Регистрирани емисии: - 0SYA EHN
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София 1407
бул. Н.Й.Вапцаров №47
телефон: +359 2 965 15 92
факс: +359 2 489 54 93
емейл: office@synthetica.bg

Капитал: 3000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Стоянова Стоянова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 22109 хил. лв.
Нетна печалба -1339 хил. лв.
Общо активи 80236 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -6.06 %
Възвращаемост на активите -1.67 %
Възвращаемост на собствения капитал -7.12 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 15.08.2018 14:42:44