Азалия I ЕАД-Варна
www.azaliahotel.com
Регистрирани емисии: - 1AZA
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9006
К.К.СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
телефон: +359 52 358771
факс: +359 52 358771
емейл: c.ivanova@azaliahotel.com

Капитал: 4750000.02
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 293 хил. лв.
Нетна печалба -645 хил. лв.
Общо активи 13311 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -220.14 %
Възвращаемост на активите -4.85 %
Възвращаемост на собствения капитал -31.17 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.04.2019 17:57:12