Азалия I ЕАД-Варна
www.azaliahotel.com
Регистрирани емисии: - 1AZA
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9006
К.К.СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
телефон: +359 52 358771
факс: +359 52 358771
емейл: c.ivanova@azaliahotel.com

Капитал: 5749999.98
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2177 хил. лв.
Нетна печалба -324 хил. лв.
Общо активи 14756 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -14.88 %
Възвращаемост на активите -2.20 %
Възвращаемост на собствения капитал -16.72 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 31.07.2017 16:30:07