Азалия I ЕАД-Варна
www.azaliahotel.com
Регистрирани емисии: - 1AZA
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9006
К.К.СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
телефон: +359 52 358771
факс: +359 52 358771
емейл: c.ivanova@azaliahotel.com

Капитал: 5250000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2096 хил. лв.
Нетна печалба -626 хил. лв.
Общо активи 14999 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -29.87 %
Възвращаемост на активите -4.17 %
Възвращаемост на собствения капитал -26.75 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.07.2018 22:30:36