Азалия I ЕАД-Варна
www.azaliahotel.com
Регистрирани емисии: - 1AZA
Код по КИД: Хотелиерство и ресторантьорство
Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9006
К.К.СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА-АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА
телефон: +359 52 358771
факс: +359 52 358771
емейл: c.ivanova@azaliahotel.com

Капитал: 5250000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 6441 хил. лв.
Нетна печалба 729 хил. лв.
Общо активи 14891 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 11.32 %
Възвращаемост на активите 4.90 %
Възвращаемост на собствения капитал 24.58 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2017г. , публикуван на 30.03.2018 20:25:24