Ай Ти Еф Груп АД-София
https://itfgroupbg.com
Регистрирани емисии:

ITFA

Сектор по КИД-2008:

Финансови и застрахователни дейности

Клас по КИД-2008:

6492 - Други форми на предоставяне на кредит

Адрес:

Адрес на управление:
София
бул./ул. „Александър Стамболийски” № 84-86, бл. Бизнес център „Урбан Модел (Urban Model)”
телефон: +359889444540
факс:
емейл:

Капитал:

4 500 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 54 хил. лв.
Нетна печалба: 381 хил. лв.
Общо активи: 15 035 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: 705.56 %
Възвращаемост на активите: 2.53 %
Възвращаемост на собствения капитал: 11.34 %

* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2022г. , публикуван на 29.04.2022 16:42:29