Евролийз груп ЕАД-София
www.euroleasegroup.com
Регистрирани емисии: - E8DA E8DB
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
1592
бул. Христофор Колумб No 43
телефон: +35929651555
факс:
емейл: info@euroleasegroup.com

Капитал: 6000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 311 хил. лв.
Нетна печалба -2956 хил. лв.
Общо активи 38143 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -950.48 %
Възвращаемост на активите -7.75 %
Възвращаемост на собствения капитал -14.04 %
* Годишен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за 2018г. , публикуван на 01.04.2019 20:04:06