Евролийз груп ЕАД-София
www.euroleasegroup.com
Регистрирани емисии: - E8DA E8DB
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
1592
бул. Христофор Колумб No 43
телефон: +35929651555
факс:
емейл: info@euroleasegroup.com

Капитал: 6000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 21254 хил. лв.
Нетна печалба 165 хил. лв.
Общо активи 115129 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.78 %
Възвращаемост на активите 0.14 %
Възвращаемост на собствения капитал 1.00 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 26.02.2018 17:46:06