Евролийз груп АД-София
www.euroleasegroup.com
Регистрирани емисии:

E8DB E8DC

Сектор по КИД-2008:

Професионални дейности и научни изследвания

Клас по КИД-2008:

7022 - Консултантска дейност по стопанско и друго управление

Адрес:

Адрес на управление:
1592
бул. Христофор Колумб No 43
телефон: +35929651555
факс:
емейл: info@euroleasegroup.com

Капитал:

500 000 лв.

Директор за връзки с инвеститорите:

Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби: 9 403 хил. лв.
Нетна печалба: -213 хил. лв.
Общо активи: 118 888 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби: -2.27 %
Възвращаемост на активите: -0.18 %
Възвращаемост на собствения капитал: -1.82 %

* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2021г. , публикуван на 30.08.2021 21:19:24