Евролийз груп ЕАД-София
www.euroleasegroup.com
Регистрирани емисии: - E8DA E8DB
Код по КИД: Професионални дейности и научни изследвания
Адрес:

Адрес на управление:
1592
бул. Христофор Колумб No 43
телефон: +35929651555
факс:
емейл: info@euroleasegroup.com

Капитал: 6000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4272 хил. лв.
Нетна печалба 124 хил. лв.
Общо активи 137229 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.90 %
Възвращаемост на активите 0.09 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.97 %
* Тримесечен консолидиран отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.05.2019 17:11:01