Риъл Булленд АД-София
www.realbulland.eu
Регистрирани емисии: - RBL
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
София 1606
бул.Христо Ботев 13, ет.1
телефон: +35924219517
факс:
емейл: office@realbulland.eu

Капитал: 2500000
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Иванова Александрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 17 хил. лв.
Нетна печалба -44 хил. лв.
Общо активи 2318 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -258.82 %
Възвращаемост на активите -1.90 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.90 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 27.07.2018 10:48:29