Риъл Булленд АД-София
www.realbulland.eu
Регистрирани емисии: - RBL
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1164
район „Лозенец“ площад Йоан Павел Втори №1, Офис център България 2000, ет.1, офис 1
телефон: +35924219517
факс:
емейл: office@realbulland.eu

Капитал: 2500000
Директор за връзки с инвеститорите:
Милена Иванова Александрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 31 хил. лв.
Нетна печалба -58 хил. лв.
Общо активи 2311 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -187.10 %
Възвращаемост на активите -2.51 %
Възвращаемост на собствения капитал -2.52 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 26.10.2018 13:32:47