Инвестиционна Компания Галата АД-Варна
Регистрирани емисии: - GTH
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9003
УЛ. Г. СТАМАТОВ 1
телефон: +359663761
факс:
емейл:

Капитал: 68571234
Директор за връзки с инвеститорите:
Елена Тодорова Тодорова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 37 хил. лв.
Нетна печалба 157 хил. лв.
Общо активи 89368 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 424.32 %
Възвращаемост на активите 0.18 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.21 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.04.2018 13:44:36