Инвестиционна Компания Галата АД-Варна
Регистрирани емисии: - GTH
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
ВАРНА 9003
УЛ. Г. СТАМАТОВ 1
телефон: +359663761
факс:
емейл:

Капитал: 68571234
Директор за връзки с инвеститорите:
Елена Тодорова Тодорова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 112 хил. лв.
Нетна печалба -164 хил. лв.
Общо активи 89673 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -146.43 %
Възвращаемост на активите -0.18 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.22 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.10.2018 15:39:21