Регала Инвест АД-Варна
www.regalainvest.bg
Регистрирани емисии: - RGL
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
Варна-9003
ул.Георги Стаматов 1
телефон: +35952370598
факс: +35952370598
емейл: regalainvest@gmail.com

Капитал: 18428734
Директор за връзки с инвеститорите:
Елена Тодорова Тодорова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2 хил. лв.
Нетна печалба -277 хил. лв.
Общо активи 26879 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -13 850.00 %
Възвращаемост на активите -1.03 %
Възвращаемост на собствения капитал -1.18 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 26.10.2018 13:09:08