Регала Инвест АД-Варна
www.regalainvest.bg
Регистрирани емисии: - RGL
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
Варна-9003
ул.Георги Стаматов 1
телефон: +35952370598
факс: +35952370598
емейл: regalainvest@gmail.com

Капитал: 18428734
Директор за връзки с инвеститорите:
Елена Тодорова Тодорова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -99 хил. лв.
Общо активи 27457 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -0.36 %
Възвращаемост на собствения капитал -0.42 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2019г. , публикуван на 30.04.2019 15:47:52