Феникс Капитал Холдинг АД-София
Регистрирани емисии: - 0PH
Код по КИД: Финансови и застрахователни дейности
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1303
град София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 109-115
телефон: +359885109307
факс:
емейл:

Капитал: 100000
Директор за връзки с инвеститорите:
Петя Детелинова Рогозянска
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба 333 хил. лв.
Общо активи 6362 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите 5.23 %
Възвращаемост на собствения капитал 89.28 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2017г. , публикуван на 01.02.2018 15:53:36