Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София
Регистрирани емисии: - ED6A
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
1407
гр. София, 1407, район "Лозенец", бул "Христофор Колумб" 43
телефон: +359899992394
факс:
емейл:

Капитал: 7000000
Директор за връзки с инвеститорите:
Галя Александрова Георгиева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 1095 хил. лв.
Нетна печалба 24 хил. лв.
Общо активи 48700 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 2.19 %
Възвращаемост на активите 0.05 %
Възвращаемост на собствения капитал 0.15 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.10.2018 16:57:36