Образователно-спортен комплекс Лозенец ЕАД-София
Регистрирани емисии: - ED6A
Сектор по КИД-2008: Операции с недвижими имоти
Клас по КИД-2008: 6820 - Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
1407
гр. София, 1407, район "Лозенец", бул "Христофор Колумб" 43
телефон: +359899992394
факс:
емейл:

Капитал: 6899999.96
Директор за връзки с инвеститорите:
Галя Александрова Георгиева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 2433 хил. лв.
Нетна печалба 365 хил. лв.
Общо активи 53446 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 15.00 %
Възвращаемост на активите 0.68 %
Възвращаемост на собствения капитал 3.84 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2020г. , публикуван на 30.10.2020 13:57:33