Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София
Регистрирани емисии: - PR3
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1000
ул. "Аксаков" № 7А, ет. 4
телефон: +359029801251
факс:
емейл:

Капитал: 50000
Директор за връзки с инвеститорите:
Милен Максимов Божилов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 20 хил. лв.
Нетна печалба 9 хил. лв.
Общо активи 60 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 45.00 %
Възвращаемост на активите 15.00 %
Възвращаемост на собствения капитал 15.25 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2017г. , публикуван на 20.10.2017 16:47:55