Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София
Регистрирани емисии: - PR3
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1000
ул. "Аксаков" № 7А, ет. 4
телефон: +359029801251
факс:
емейл:

Капитал: 50000
Директор за връзки с инвеститорите:
Милен Максимов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 20 хил. лв.
Нетна печалба 14 хил. лв.
Общо активи 71 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 70.00 %
Възвращаемост на активите 19.72 %
Възвращаемост на собствения капитал 21.88 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2017г. , публикуван на 20.07.2017 19:21:47