Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед АД-София
Регистрирани емисии: - PR3
Код по КИД: Операции с недвижими имоти
Адрес:

Адрес на управление:
София - 1000
ул. "Аксаков" № 7А, ет. 4
телефон: +359029801251
факс:
емейл:

Капитал: 50000
Директор за връзки с инвеститорите:
Милен Максимов Божилов
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 0 хил. лв.
Нетна печалба -6 хил. лв.
Общо активи 51 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби 0.00 %
Възвращаемост на активите -11.76 %
Възвращаемост на собствения капитал -12.50 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Второ тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.07.2018 14:04:02