Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София
Регистрирани емисии: - E1D
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
1407
л. Данаил Дечев No 2, ет. 2, ап. 23
телефон: +35929621910
факс:
емейл:

Капитал: 200000
Директор за връзки с инвеститорите:
Мария Димитрова Димитрова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 4 хил. лв.
Нетна печалба -1 хил. лв.
Общо активи 52 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -25.00 %
Възвращаемост на активите -1.92 %
Възвращаемост на собствения капитал -2.22 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Първо тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.04.2018 14:37:02