Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София
Регистрирани емисии: - E1D
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
1407
л. Данаил Дечев No 2, ет. 2, ап. 23
телефон: +35929621910
факс:
емейл:

Капитал: 200000
Директор за връзки с инвеститорите:
Надя Велиславова Панайотова
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 6 хил. лв.
Нетна печалба -4 хил. лв.
Общо активи 50 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -66.67 %
Възвращаемост на активите -8.00 %
Възвращаемост на собствения капитал -9.76 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Трето тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.10.2018 15:50:45