Юръп Онлайн Трейд ЕАД-София
Регистрирани емисии: - E1D
Код по КИД: Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
Адрес:

Адрес на управление:
1407
л. Данаил Дечев No 2, ет. 2, ап. 23
телефон: +35929621910
факс:
емейл:

Капитал: 200000
Директор за връзки с инвеститорите:
Даниела Георгиева Динева
Финансови коефициенти*:

Нетни приходи от продажби 14 хил. лв.
Нетна печалба -5 хил. лв.
Общо активи 48 хил. лв.
Рентабилност на приходите от продажби -35.71 %
Възвращаемост на активите -10.42 %
Възвращаемост на собствения капитал -12.50 %
* Тримесечен отчет на публично дружество и емитент на ценни книжа за Четвърто тримесечие на 2018г. , публикуван на 30.01.2019 20:52:17